Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: Izrada Glavnog projekta „Pristupna saobraćajnica u naselju Potkraj”

 

05.03.2020 14:27
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 01-03/20 od 03.03.2020.godine od 03.03.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Glavnog projekta „Pristupna saobraćajnica u naselju Potkraj,” dodjeljuje se ponuđaču „IGA-3d“ d.o.o.Ilijaš
Broj: 01/2-04-431-2/20
Breza, 05.03.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: Izrada Glavnog projekta „Pristupna saobraćajnica u naselju Potkraj,” (broj: 02/1-2-11-436-3/20 od 05.03.2020.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.
Prihvata se Ponuda broj: 01-03/20 od 03.03.2020.godine od 03.03.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Glavnog projekta „Pristupna saobraćajnica u naselju Potkraj,” dodjeljuje se ponuđaču „IGA-3d“ d.o.o.Ilijaš, za ponuđenu cijenu od 2.400,00 KM bez PDV-a, odnosno 2.808,00 KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0