Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: Izrada Projekta izvedenog stanja lokalne ceste Breza-Mahmutović Rijeka

 

10.04.2019 15:26
Slika
Prihvata se Ponuda broj: P04-03/19 od 25.03.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Projekta izvedenog stanja lokalne ceste Breza-Mahmutović Rijeka, dodjeljuje se ponuđaču „IGA-3d“ d.o.o.Ilijaš
Broj: 01/2-05-545-2/19
Breza, 10.04.2019. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: Izrada Projekta izvedenog stanja lokalne ceste Breza-Mahmutović Rijeka, (broj: 02/1-2-14-540-3/19 od 25.03.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,      d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se Ponuda broj: P04-03/19 od 25.03.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Projekta izvedenog stanja lokalne ceste Breza-Mahmutović Rijeka, dodjeljuje se ponuđaču „IGA-3d“ d.o.o.Ilijaš, za ponuđenu cijenu od  od 5.128,00 KM bez PDV-a,  odnosno   5.999,76 KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0