Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: Izrada Regulacionog plana "KOLONIJE"

 

20.06.2019 13:17
Slika
Prihvata se ponuda broj: 2132/19 od 19.06.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Regulacionog plana "KOLONIJE", dodjeljuje se ponuđaču „IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo
Broj: 01/2-05-1352-2/19
Breza, 20.06.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ broj: 90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Službeni glasnik Općine Breza“, br. 4/15 i 4/16), na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: Izrada Regulacionog plana "KOLONIJE" (broj: 02/1-2-14-767-3/19 od 19.06.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.
Prihvata se ponuda broj: 2132/19 od 19.06.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Regulacionog plana "KOLONIJE", dodjeljuje se ponuđaču „IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo za ponuđenu cijenu od 5.900,00 KM, bez PDV-a, odnosno 6.903,00 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0