Tenderi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: Izrada Studija za prethodnu vodnu saglasnost - Ucjevljenje potoka Jasike

 

17.04.2018 12:00
Slika
Prihvata se Ponuda broj:77-01-IB/18 od 16.04.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Studija za predhodnu vodnu saglasnost-„Ucjevljenje potoka Jasike,“ dodjeljuje se ponuđaču „IBIS“ d.o.o.Zavidovići

Broj: 01/2-05-1055-2/18

Breza,  17.04.2018. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: Izrada Studija za predhodnu vodnu saglasnost-„Ucjevljenje potoka Jasike,“  (broj: 02/1-2-14-1059-3/18 od 16.04.2018.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i

 

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  

 

Član 1.

Prihvata se Ponuda broj:77-01-IB/18 od 16.04.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Studija za predhodnu vodnu saglasnost- „Ucjevljenje potoka Jasike,“ dodjeljuje se ponuđaču „IBIS“  d.o.o.Zavidovići, za ponuđenu cijenu od  1.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.170,00 KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0