Tenderi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM : Izvedba staze na šehidskom mezarju "ŠEHITLUK II" - Faza II

 

11.03.2019 15:46
Slika
 
Broj: 01/2-05-434-2/19
Breza, 11.03.2019. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku radova: Izvedba staze na šehidskom mezarju "ŠEHITLUK II"- Faza II,   (broj: 02/1-2-14-412-3/19 od 08.03.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, donosi
 
ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.

            Prihvata se Ponuda broj: 060/19 od 07.03.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: Izvedba staze na šehidskom mezarju "ŠEHITLUK II"-  Faza II,    dodjeljuje se ponuđaču  „AME“ d.o.o. Breza, za ponuđenu cijenu od 4.356,02 KM, bez PDV-a, odnosno  5.096,54 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0