Tenderi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM : “Modernizacija lokalne saobraćajnice u naselju Bukovik, općina Breza“ i „Sanacija klizišta na lokalitetu Opreč – faza II“

 

25.09.2020 15:39
Slika
 
Broj: 01/2-04-2034-2/20
Breza, 25.09.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16), na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga, Nadzor nad radovima: “Modernizacija lokalne saobraćajnice u naselju Bukovik, općina Breza“  i „Sanacija klizišta na lokalitetu Opreč –faza II“ (broj: 02/1-2-11-2036-3/20 od 25.09.2020.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, donosi

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM   

Član 1.

Prihvata se ponuda broj 01/NB-09/20 od 22.09.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Nadzor nad radovima: “Modernizacija lokalne saobraćajnice u naselju Bukovik, općina Breza“  i „Sanacija klizišta na lokalitetu Opreč –faza II,“ dodjeljuje se ponuđaču „MUSALA INŽENJERING“ d.o.o.Visoko za ponuđenu cijenu od 5.950,00 KM, bez PDV-a, odnosno 6.961,50 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0