Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM - “Proširenje sistema javnog vodosnabdijevanja na naselje Bukovik“

 

11.08.2017 08:56
Slika
Prihvata se Ponuda broj:134-01-IB/17 od 09.08.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga Izrada Glavnog projekta: “Proširenje sistema javnog vodosnabdijevanja na naselje Bukovik,“ dodjeljuje se ponuđaču „IBIS“d.o.o.Zavidovići
Broj: 01/2-05-2295-2/17
Breza, 10.08.2017. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 04/15 i 04/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga Izrada Glavnog projekta: “Proširenje sistema javnog vodosnabdijevanja na naselje Bukovik,“ (broj: 02/1-2-14-2298-2/17 od 09.08.2017.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
            Prihvata se Ponuda broj:134-01-IB/17 od 09.08.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga Izrada Glavnog projekta: “Proširenje sistema javnog vodosnabdijevanja na naselje Bukovik,“ dodjeljuje se ponuđaču „IBIS“d.o.o.Zavidovići, za ponuđenu cijenu  5.440,50 KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0