Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa“

 

10.04.2019 15:29
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 09-04/19 od 09.04.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku robe: „Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa,“ dodjeljuje se ponuđaču Opšta poljoprivredno-proizvodno-prometno-uslužna zadruga sa p.o. „BIOS“, G.Vratnica
Broj: 01/2-05-656-2/19
Breza, 10.04.2019. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku robe:„Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa,“ (broj: 02/1-2-14-699-2/19 od 10.04.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i
 
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se Ponuda broj: 09-04/19 od 09.04.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku robe: „Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa,“ dodjeljuje se ponuđaču   Opšta poljoprivredno-proizvodno-prometno-uslužna zadruga sa p.o.  „BIOS“, G.Vratnica, Visoko za ponuđenu cijenu od 5.867,28 KM, bez PDV-a, odnosno 6.864,72 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0