Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: Nabavka i ugradnja vanjske fontane za pitku vodu SRC - “Prikodolica”

 

10.09.2020 14:48
Slika
Prihvata se Ponuda broj:11-9/20 od 04.09.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: Nabavka i ugradnja vanjske fontane za pitku vodu SRC - “Prikodolica,” naselje Kamenice, Breza
Broj: 01/2-04-1793-2/20
Breza, 10.09.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza („Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku roba: Nabavka i ugradnja vanjske fontane za pitku vodu SRC- “Prikodolica,” naselje Kamenice, Breza,“ (broj: 02/1-2-11-1796-3/20 od 07.09.2020.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.
Prihvata se Ponuda broj:11-9/20 od 04.09.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: Nabavka i ugradnja vanjske fontane za pitku vodu SRC - “Prikodolica,” naselje Kamenice, Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „H2O Engineering &Solutions“ d.o.o.Sarajevo za ponuđenu cijenu od 5.849,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču. Ponuđač nije u sistemu PDV-a.
0 0