Tenderi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM : Nabavka i ugradnja video nadzora na dječijem igralištu uz Gradsku biblioteku

 

10.05.2019 13:44
Slika
 
Broj: 01/2-05-833-2/19
Breza, 10.05.2019. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku robe: „Nabavka  i ugradnja video nadzora na dječijem igralištu uz Gradsku biblioteku radova,“ (broj: 02/1-2-14-869-3/19 od 08.05.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg
ponuđača DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se Ponuda broj: PW 15/19 od 07.05.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku robe: Nabavka  i ugradnja video nadzora na dječijem igralištu uz Gradsku biblioteku“ dodjeljuje se ponuđaču „ADAL electronic“ d.o.o. Breza, za ponuđenu cijenu od  2.004,36 KM bez PDV-a, odnosno 2.345,10 KM, sa popustom i PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0