Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: Nabavka poklona znački za rever i plaketa „Grb Općine Breza“

 

06.03.2019 14:05
Slika
Prihvata se ponuda broj 06/19 od 22.02.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku robe: Nabavka poklona znački za rever i plaketa „Grb Općine Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču Samostalna obrtničko-zlatarsko juvelirska radnja, vl.Sofić Fahrudin, Sarajevo
 Broj: 01/2-05-337-2/19
Breza, 06.03.2019. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku robe: Nabavka poklona znački za rever i plaketa „Grb Općine Breza,“(broj: 02/1-2-14-340-3/19 od 04.03.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM
  
 
Član 1.
Prihvata se ponuda broj 06/19 od 22.02.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku robe: Nabavka poklona znački za rever i plaketa „Grb Općine Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču Samostalna obrtničko-zlatarsko  juvelirska radnja, vl.Sofić Fahrudin, Sarajevo,  za ponuđenu cijenu od  4.000,00 KM, bez PDV-a, odnosno 4.680,00 sa PDV-om,  kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0