Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: Nabavka pokretne rampe za O.Š.“Enver Čolaković“ Breza

 

25.09.2018 10:42
Slika
Prihvata se Ponuda broj:2244/18 od 03.08.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: Nabavka pokretne rampe za O.Š.“Enver Čolaković“ Breza, dodjeljuje se ponuđaču „EURO-MIMF“ d.o.o.Brčko Distrikt
Broj: 01/2-05-2617-2/18
Breza, 25.09.2018. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku roba: Nabavka pokretne rampe za O.Š.“Enver Čolaković“ Breza, (broj: 02/1-2-14-2617-2/18 od 24.09.2018.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i
 
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se Ponuda broj:2244/18 od 03.08.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: Nabavka pokretne rampe za O.Š.“Enver Čolaković“ Breza, dodjeljuje se ponuđaču „EURO-MIMF“ d.o.o.Brčko Distrikt, za ponuđenu cijenu od  2.264,94 KM, bez PDV-a, odnosno 2.650,00 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0