Tenderi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: Nabavka rezbarenih predmeta za poklone

 

24.04.2019 07:29
Slika
 
Broj: 01/2-05-879-2/19
Breza, 24.04.2019. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku robe:„Nabavka rezbarenih predmeta za poklone,“ (broj: 02/1-2-14-885-3/19 od 24.04.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i
 
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.

Prihvata se Ponuda broj: 22/04/2019 od 23.04.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku robe:Nabavka rezbarenih predmeta za poklone,“ dodjeljuje se ponuđaču:„VRBOVIK“ d.o.o. Breza, Vrbovik, Breza za ponuđenu cijenu od 1.680,00 KM, bez PDV-a, odnosno 1.965,60 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0