Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: "Nabavka zaštitne opreme za provođenje Lokalnih izbora 2020. godine u uslovima Covid-19“

 

16.10.2020 15:04
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 26338/20 od 15.10.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka zaštitne opreme za provođenje Lokalnih izbora 2020.godine u uslovima Covid-19“
Broj: 01/2-04-2193-2/20
Breza, 16.10.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza („Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku roba: „Nabavka zaštitne opreme za provođenje Lokalnih izbora 2020.godine u uslovima Covid-19,“ (broj: 02/1-2-11-2199-2/20 od 16.10.2020.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.
Prihvata se Ponuda broj: 26338/20 od 15.10.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka zaštitne opreme za provođenje Lokalnih izbora 2020.godine u uslovima Covid-19,“ dodjeljuje se ponuđaču „R&S“ d.o.o. Sarajevo, za ponuđenu cijenu od 1.431,20 KM, bez PDV-a,odnosno 1.674,50 KM, sa PDV-om kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0