Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: Nadzor nad radovima: „Nastavak radova na izgradnji Centralnog spomen obilježja šehidima i palim borcima Breze faza II“

 

09.08.2019 13:56
Slika
Prihvata se ponuda broj 01-02-NP-2019 od 28.02.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga - Nadzor nad radovima: „Nastavak radova na izgradnji Centralnog spomen obilježja šehidima i palim borcima Breze faza II,“ dodjeljuje se ponuđaču „IGA-3D“ d.o.o. Ilijaš
Broj: 01/2-05-1933-2/19
Breza, 09.08.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza ( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16), na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga - Nadzor nad radovima: „Nastavak radova na izgradnji Centralnog spomen obilježja šehidima i palim borcima Breze faza II,“ (broj: 02/1-2-14-1931-3/19 od 08.08.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.
Prihvata se ponuda broj 01-02-NP-2019 od 28.02.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga - Nadzor nad radovima: „Nastavak radova na izgradnji Centralnog spomen obilježja šehidima i palim borcima Breze faza II,“ dodjeljuje se ponuđaču „IGA-3D“ d.o.o. Ilijaš za ponuđenu cijenu od 3.450,00 KM, bez PDV-a, odnosno 4.036,50 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0