Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM Nadzor nad radovima: „Nastavak radova rekonstrukcija i dogradnja lokalne ceste 016-011, R444 Haldija-Faza II“

 

08.06.2018 15:16
Slika
Prihvata se ponuda broj 248-06/18 od 04.06.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Nadzor nad radovima: „Nastavak radova rekonstrukcija i dogradnja lokalne ceste 016-011, R444 Haldija-Faza II“ i nabavka radova za „Spomen park Mahala-instalaterski radovi-faza II,“
Broj: 01/2-05-1596-2/18
Breza, 08.06.2018. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15), na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku  usluga, Nadzor nad radovima: „Nastavak radova rekonstrukcija i dogradnja lokalne ceste 016-011, R444 Haldija-Faza II“ i nabavka radova za „Spomen park Mahala-instalaterski radovi-faza II, (broj: 02/1-2-14-1598-3/18 od 04.06.2018.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se ponuda broj 248-06/18 od 04.06.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Nadzor nad radovima: „Nastavak radova rekonstrukcija i dogradnja lokalne ceste 016-011, R444 Haldija-Faza II“ i nabavka radova za „Spomen park Mahala-instalaterski radovi-faza II,  dodjeljuje se ponuđaču „ARTING BH“ d.o.o.Sarajevo za ponuđenu cijenu od 2.464,51 KM, bez PDV-a, odnosno 2.883,48 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0