Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM-Nadzor nad radovima „Rekonstrukcija i dogradnja lokalne ceste 016-011, R444 Haldija i odvojka prema greblju „Liješće“

 

18.08.2017 11:14
Slika
Prihvata se ponuda broj 361-08/17 od 15.08.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Nadzor nad radovima „Rekonstrukcija i dogradnja lokalne ceste 016-011, R444 Haldija i odvojka prema greblju „Liješće“-Faza I, dodjeljuje se ponuđaču „ARTING BH“ d.o.o.Sarajevo
Broj: 01/2-05-2294-2/17
Breza, 18.08.2017. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15), na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku  usluga : Nadzor nad radovima „Rekonstrukcija i dogradnja lokalne ceste 016-011, R444 Haldija i odvojka prema greblju „Liješće“-Faza I (broj: 02/1-2-14-2299-2/17 od 29.06.2017.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se ponuda broj 361-08/17 od 15.08.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Nadzor nad radovima „Rekonstrukcija i dogradnja lokalne ceste 016-011, R444 Haldija i odvojka prema greblju „Liješće“-Faza I, dodjeljuje se ponuđaču „ARTING BH“ d.o.o.Sarajevo za ponuđenu cijenu od 1.103,26 KM, bez PDV-a, odnosno 1.290,81 sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0