Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: Nadzor nad radovima: „Rekonstrukcija saobraćajnice Salkanov Han-Župča, dionica od profila P56 do profila P69 “ i „Izgradnja saobraćajnce - veza ulica Žrtava genocida Srebrenice i R444“

 

19.07.2019 14:53
Slika
Prihvata se ponuda broj 01-02-NP-2019 od 28.02.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Nadzor nad radovima: „Rekonstrukcija saobraćajnice Salkanov Han-Župča, dionica od profila P56 do profila P69 “ i „Izgradnja saobraćajnce - veza ulica Žrtava genocida Srebrenice i R444,“
Broj: 01/2-05-1747-2/19
Breza, 19.07.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16), na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga, Nadzor nad radovima: „Rekonstrukcija saobraćajnice Salkanov Han-Župča, dionica od profila P56 do profila P69 “ i „Izgradnja saobraćajnce - veza ulica Žrtava genocida Srebrenice i R444“ (broj: 02/1-2-14-1746-3/19 od 17.07.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.
Prihvata se ponuda broj 01-02-NP-2019 od 28.02.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Nadzor nad radovima: „Rekonstrukcija saobraćajnice Salkanov Han-Župča, dionica od profila P56 do profila P69 “ i „Izgradnja saobraćajnce - veza ulica Žrtava genocida Srebrenice i R444,“ dodjeljuje se ponuđaču „EKMASAN“ d.o.o. Breza za ponuđenu cijenu od 4.007,00 KM, bez PDV-a, odnosno 4.688,19 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0