Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: Nadzor nad radovima na Projektu: “Sanacija Klizišta na lokalitetu Opreč, Općina Breza“

 

27.09.2018 13:18
Slika
Prihvata se ponuda broj 2409/18 od 24.09.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Nadzor nad radovima na Projektu: “Sanacija Klizišta na lokalitetu Opreč, Općina Breza“, dodjeljuje se ponuđaču „DŽEVKOMERC INŽINJERING“ d.o.o.Zavidovići
Broj: 01/2-05-2547-2/18
Breza, 26.09.2018. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15), na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku  usluga, Nadzor  nad radovima na Projektu: “Sanacija Klizišta na lokalitetu Opreč, Općina Breza,“ (broj: 02/1-2-14-2648-3/18 od 25.09.2018.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se ponuda broj 2409/18 od 24.09.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Nadzor  nad radovima na Projektu: “Sanacija Klizišta na lokalitetu Opreč, Općina Breza“, dodjeljuje se ponuđaču „DŽEVKOMERC INŽINJERING“ d.o.o.Zavidovići za ponuđenu cijenu od 2.000,00 KM, bez PDV-a, odnosno 2.340,00 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0