Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: Nadzor nad radovima: Prikodolica - za LOT2

 

14.05.2020 13:28
Slika
Prihvata se ponuda broj 068-04/20 od 28.04.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Nadzor nad radovima: Prikodolica - za LOT2 Izgradnja sistema javne rasvjete na igralištu „Prikodolica” i Izgradnja sistema javne rasvjete u naselju Potkraj-MZ Mahala,“
Broj: 01/2-04-785-2/20
Breza, 14.05.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16), na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga, Nadzor nad radovima: Prikodolica: za LOT2 Izgradnja sistema javne rasvjete na igralištu „Prikodolica” i Izgradnja sistema javne rasvjete u naselju Potkraj-MZ Mahala,“ (broj: 02/1-2-11-785/20 od 24.04.2020.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.
Prihvata se ponuda broj 068-04/20 od 28.04.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Nadzor nad radovima: Prikodolica - za LOT2 Izgradnja sistema javne rasvjete na igralištu „Prikodolica” i Izgradnja sistema javne rasvjete u naselju Potkraj-MZ Mahala,“ dodjeljuje se ponuđaču „ARTING BH“ d.o.o.Sarajevo za ponuđenu cijenu od 700,00 KM, bez PDV-a, odnosno 819,00 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0