Tenderi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM : Osiguranje i kasko osiguranje motornih vozila

 

26.03.2020 16:45
Slika
 
Broj: 01/2-04-593-2/20
Breza, 26.03.2020. godine
    
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16), na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: „Osiguranje i kasko osiguranje motornih vozila,”(broj: 02/1-2-11-585-3/20 od 19.03.2020.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM
   
Član 1.

Prihvata se ponuda broj 03-5999/20 od 16.03.2020.godine  i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Osiguranje i kasko osiguranje motornih vozila,” dodjeljuje se ponuđaču „SARAJEVO OSIGURANJE“  DD Sarajevo za ponuđenu cijenu od 1.169,90 KM, bez PDV-a, odnosno 1.169,90 KM sa PDV-om (ponuđač nije u sistemu   PDV-a), kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0