Tenderi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: Rekonstrukcija dijela sistema javne rasvjete Vijesolići

 

09.05.2019 09:36
Slika
 
Broj: 01/2-05-870-2/19
Breza, 09.05.2019. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku radova: „Rekonstrukcija dijela sistema javne rasvjete Vijesolići,“ (broj: 02/1-2-14-870-3/19 od 07.05.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, donosi
ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se Ponuda broj: 07/2019 od 07.05.2019. godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Rekonstrukcija dijela sistema javne rasvjete Vijesolići“ dodjeljuje se ponuđaču O.R. „TAF-1“ Breza, za ponuđenu cijenu od  2.875,00 KM bez PDV-a, odnosno 3.363,75 KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0