Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: :Sanacija klizišta „Kolonije“ - Faza I i „Izvedba sistema nužne odvodnje voda s lokaliteta klizišta Opreč, općina Breza“

 

05.03.2019 11:20
Slika
Prihvata se ponuda broj 01-02-NP-2019 od 28.02.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Nadzor nad radovima:Sanacija klizišta „Kolonije“ - Faza I i „Izvedba sistema nužne odvodnje voda s lokaliteta klizišta Opreč, općina Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „MUSALA INŽENJERING“ d.o.o. Visoko
Broj: 01/2-05-365-2/19
Breza, 04.03.2019. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16), na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga, Nadzor nad radovima:Sanacija klizišta „Kolonije“ - Faza I  i „Izvedba sistema nužne odvodnje voda s lokaliteta klizišta Opreč, općina Breza,“ (broj: 02/1-2-14-357-3/19 od 04.03.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  

 
Član 1.
Prihvata se ponuda broj 01-02-NP-2019 od 28.02.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Nadzor nad radovima:Sanacija klizišta „Kolonije“ - Faza I  i „Izvedba sistema nužne odvodnje voda s lokaliteta klizišta Opreč, općina Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „MUSALA INŽENJERING“  d.o.o. Visoko za ponuđenu cijenu od 2.000,00 KM, bez PDV-a, odnosno 2.340,00 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0