Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: Sanacija krova zgrade „Partizan“

 

17.12.2018 15:28
Slika
Prihvata se Ponuda od 11.12.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: Sanacija krova zgrade „Partizan“ Breza-limarski radovi, dodjeljuje se ponuđaču Obrtnička radnja „LIMARIJA LIKIĆ“ vl.Likić Enes, Breza,
Broj: 01/2-05-3252-2/18
Breza, 13.12.2018. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku radova: Sanacija krova zgrade „Partizan“ Breza-limarski radovi, (broj: 02/1-2-14-3283-3/18 od 11.12.2018.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i
 
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se Ponuda od 11.12.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: Sanacija krova zgrade „Partizan“ Breza-limarski radovi, dodjeljuje se ponuđaču Obrtnička radnja „LIMARIJA LIKIĆ“ vl.Likić Enes, Breza, za ponuđenu cijenu od 2.640,82 KM, bez PDV-a, odnosno 3.089,76 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču
0 0