Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: Sanacija lokalne saobraćajnice u naselju Borak, MZ Koritnik“ i „Izgradnja pristupne saobraćajnice u industrijskoj zoni Potkraj"

 

16.11.2020 14:54
Slika
Prihvata se ponuda broj 42/20 od 09.11.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Nadzor nad radovima
Broj: 01/2-04-2435-2/20
Breza, 16.11.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16), na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga, Nadzor nad radovima:„Sanacija lokalne saobraćajnice u naselju Borak, MZ Koritnik“ i „Izgradnja pristupne saobraćajnice u industrijskoj zoni Potkraj“ (broj: 02/1-2-11-2434-3/20 od 10.11.2020.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.
Prihvata se ponuda broj 42/20 od 09.11.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Nadzor nad radovima: „Sanacija lokalne saobraćajnice u naselju Borak, MZ Koritnik“ i„Izgradnja pristupne saobraćajnice u industrijskoj zoni Potkraj,“ dodjeljuje se ponuđaču „EKMASAN“ d.o.o. Breza za ponuđenu cijenu od 1.620,00KM, bez PDV-a, odnosno 1.895,40KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0