Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: Stambeno zbrinjavanje Roma u Općini Breza - 4 (četiri) stambene jedinice“

 

04.09.2020 14:57
Slika
Prihvata se ponuda broj 35/20 od 01.09.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Nadzor nad radovima: „Stambeno zbrinjavanje Roma u Općini Breza - 4 (četiri) stambene jedinice,“ dodjeljuje se ponuđaču „EKMASAN“ d.o.o. Breza
Broj: 01/2-04-1866-2/20
Breza, 04.09.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16), na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga, Nadzor nad radovima: „Stambeno zbrinjavanje Roma u Općini Breza - 4 (četiri) stambene jedinice“ (broj: 02/1-2-11-1869-3/20 od 03.09.2020.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.
Prihvata se ponuda broj 35/20 od 01.09.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Nadzor nad radovima: „Stambeno zbrinjavanje Roma u Općini Breza - 4 (četiri) stambene jedinice,“ dodjeljuje se ponuđaču „EKMASAN“ d.o.o. Breza za ponuđenu cijenu od 5.950,00 KM, bez PDV-a, odnosno 6.961,50 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0