Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: Stručno- tehnički nadzor nad radovima za izradu termofasade i zamjenu vanjske stolarije na fiskulturnoj sali O.Š.”Safvet-beg Bašagić,” područna škola Župča

 

10.12.2018 14:38
Slika
Prihvata se ponuda broj 24/18 od 13.09.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Stručno- tehnički nadzor nad radovima za izradu termofasade i zamjenu vanjske stolarije na fiskulturnoj sali O.Š.”Safvet-beg Bašagić,” područna škola Župča
Broj: 01/2-05-3253-2/18
Breza, 10.12.2018. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16), na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku  usluga, Stručno- tehnički nadzor nad radovima za izradu termofasade  i zamjenu vanjske stolarije na fiskulturnoj sali O.Š.”Safvet-beg Bašagić,” područna škola Župča (broj: 02/1-2-14-3254-3/18 od 07.12.2018.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se ponuda broj 24/18 od 13.09.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Stručno- tehnički nadzor nad radovima za izradu termofasade  i zamjenu vanjske stolarije na fiskulturnoj sali O.Š.”Safvet-beg Bašagić,” područna škola Župča,  dodjeljuje se ponuđaču „EKMASAN“ d.o.o.Breza za ponuđenu cijenu od 2.000,00 KM, bez PDV-a, odnosno 2.340,00 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0