Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: Usluge protuprovalnog obezbjeđenja (alarmni sistem)

 

06.01.2020 15:29
Slika
Prihvata se ponuda broj 1229-12/19 od 30.12.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluge: Usluge protuprovalnog obezbjeđenja (alarmni sistem), dodjeljuje se ponuđaču „BH SIGURNOST“ D.O.O Tuzla
Broj: 01/2-05-3113-3/19
Breza, 06.01.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga : Usluge protuprovalnog obezbjeđenja (alarmni sistem), (broj: 02/1-2-14-3104-2/19 od 31.12.2019.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.
Prihvata se ponuda broj 1229-12/19 od 30.12.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluge: Usluge protuprovalnog obezbjeđenja (alarmni sistem), dodjeljuje se ponuđaču „BH SIGURNOST“ D.O.O Tuzla, za ponuđenu cijenu od 1.200,00 KM, bez PDV-a, odnosno 1.404,00 KM s PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0