Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: Usluge protuprovalnog obezbjeđenja (alarmni sistem)

 

13.04.2018 08:55
Slika
Prihvata se ponuda broj 15/18-D od 12.04.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluge: Usluge protuprovalnog obezbjeđenja (alarmni sistem), dodjeljuje se ponuđaču „BH SIGURNOST“ D.O.O Tuzla
Broj: 01/2-05-873-3/18
Breza, 13.04.2018. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga : Usluge protuprovalnog obezbjeđenja (alarmni sistem), (broj: 02/1-2-14-878-2/18 od 12.04.2018.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se ponuda broj 15/18-D od 12.04.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluge: Usluge protuprovalnog obezbjeđenja (alarmni sistem), dodjeljuje se ponuđaču „BH SIGURNOST“ D.O.O Tuzla, za ponuđenu cijenu od  1.200,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0