Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM: Izrada geodetskih podloga za lokalnu cestu Breza – Mahmutović Rijeka

 

04.05.2018 09:46
Slika
Prihvata se Ponuda broj:3-04/18 od 20.04.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada geodetskih podloga za lokalnu cestu Breza – Mahmutović Rijeka, dodjeljuje se ponuđaču „IGA-3d“ d.o.o.Ilijaš
Broj: 01/2-05-1087-2/18
Breza, 30.04.2018. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: Izrada geodetskih podloga za lokalnu cestu Breza – Mahmutović Rijeka,  (broj: 02/1-2-14-1095-3/18 od 23.04.2018.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se Ponuda broj:3-04/18 od 20.04.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada geodetskih podloga za lokalnu cestu Breza – Mahmutović Rijeka, dodjeljuje se ponuđaču „IGA-3d“ d.o.o.Ilijaš, za ponuđenu cijenu od  5.658,00 KM, bez PDV-a, 6.619,86 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0