Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM

 

16.05.2017 15:42
Slika
Prihvata se Ponuda broj:098/17 od 12.05.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku radova:“Izgradnja potpornog zida na lokalnoj cesti L016-011, R444–Haldija“ dodjeljuje se ponuđaču „TERMO-BETON“ d.o.o.Breza
Broj: 01/2-05-1207-2/17
Breza, 16.05.2017. godine
                                                                       
            Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku radova:“Izgradnja potpornog zida na lokalnoj cesti L016-011, R444–Haldija“,(broj: 02/1-2-14-1207-2/17 od 15.05.2017.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i
 
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
            Prihvata se Ponuda broj:098/17 od 12.05.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku radova:“Izgradnja potpornog zida na lokalnoj cesti L016-011, R444–Haldija“ dodjeljuje se ponuđaču „TERMO-BETON“ d.o.o.Breza, za ponuđenu cijenu od 7.020,00 KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču
0 0