Tenderi

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM

 

16.05.2017 15:45
Slika
Prihvata se Ponuda broj:30134-05-/17 od 10.05.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga:„Pružanje konsultantskih usluga za tranziciju na nova izdanja standarda:EN ISO 9001:2015;Sistema upravljanja kvalitetom i EN ISO 140001:2015
Broj: 01/2-05-1199-2/17
Breza, 16.05.2017. godine
                                                                       
  Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: „Pružanje konsultantskih usluga za tranziciju na nova izdanja standarda:EN ISO 9001:2015;Sistema upravljanja kvalitetom i EN ISO 140001:2015.Sistema upravljanja zaštitom okoline i za pripremu Općinskog organa Breza za certificiranje po novim izdanjima standarda, za potrebe Općine Breza, “ (broj: 02/1-2-14-1200-3/17 od 12.05.2017.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i

O
D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
            Prihvata se Ponuda broj:30134-05-/17 od 10.05.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga:„Pružanje konsultantskih usluga za tranziciju na nova izdanja standarda:EN ISO 9001:2015;Sistema upravljanja kvalitetom i EN ISO 140001:2015.Sistema upravljanja zaštitom okoline i za pripremu Općinskog organa Breza za certificiranje po novim izdanjima standarda, za potrebe Općine Breza, “  dodjeljuje se ponuđaču „NOORA“ d.o.o.Visoko, za ponuđenu cijenu od  7.020,00 KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0