Tenderi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu Projekta izvedenog stanja „Dom Župča“

 

10.07.2018 22:51
Slika
 
Broj: 01/2-05-1881-2/18
Breza, 10.07.2018. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: Izrada Projekta izvedenog stanja „Dom Župča“,  (broj: 02/1-2-14-1813-3/18 od 06.07.2018.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.

Prihvata se Ponuda broj:01-07/18 od 05.07.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Projekta izvedenog stanja „Dom Župča“, dodjeljuje se ponuđaču „IGA-3d“ d.o.o.Ilijaš, za ponuđenu cijenu od  4.273,00 KM bez PDV-a,  odnosno    4.999,41 KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0