Tenderi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvedbu završnih radova na uređenju spomen-česme u naselju Kamenice

 

13.06.2018 15:04
Slika
 
Broj: 01/2-05-1508-2/18
Breza, 12.06.2018. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku radova: „Završni radovi, sa radovima vanjskog uređenja, na Spomen česmi naselje Kamenice,“ (broj: 02/1-2-14-1511-3/18 od 07.06.2018.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.

Prihvata se Ponuda broj: 09/05/18 od 29.05.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Završni radovi, sa radovima vanjskog uređenja, na Spomen česmi naselje Kamenice,“ dodjeljuje se ponuđaču  SZR „Velegradnja“ Breza, za ponuđenu cijenu od od 5.127,64 KM, bez PDV-a, odnosno  5.999,34 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0