Tenderi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 - Nabavka tonera i ketridža

 

08.05.2018 08:56
Slika
 
Broj: 01/2-05-1022-4/18
Breza, 08.05.2018. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-877-12/18 od  26.04.2018. godine),  u postupku javne nabavke kancelarijskog materijala, sitnog inventara, tonera i ketridža za potrebe Općine Breza, Općinski načelnik,  donosi

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
za LOT 2 Nabavka tonera i ketridža  
 
Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-877-12/18 od  26.04.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku roba, za LOT 2 Nabavka tonera i ketridža dodjeljuje se izabranom ponuđaču „R&S“ d.o.o.Sarajevo, ponuda (broj 8549/18 od dana 25.04.2018. godine ), za ponuđenu cijenu od 6.061,96 KM bez  PDV-a, odnosno 7.092,49 KM  sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0