Tenderi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laptopa

 

13.06.2018 14:57
Slika
 
Broj: 01/2-05-1495-2/18
Breza,  12.06.2018. godine
 
Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku roba: „Nabavka laptopa ,(broj: 02/1-2-14-1631-3/18 od 12.06.2018.godine), Općinski načelnik,  d o n o s i
 
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  

Član 1.
           
Prihvata se Ponuda/Predračun broj:02955/18-9 od 05.06.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka laptopa,“  dodjeljuje se ponuđaču „IMTEC“  d.o.o.Sarajevo, za ponuđenu cijenu od  1.452,15 KM,bez PDV-a, odnosno 1.699,02 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0