Tenderi

ODLUKA o izmjeni Izvoda iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2019. godinu

 

30.09.2019 14:14
Slika
U Izvodu iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2019.godinu, broj 01/2/05-286-1/19 od 18.02.2019.godine, u skladu sa ukazanim potrebama, mijenja se tačka 1 dio II, za nabavku usluga
Broj:01/2-05-286-16/19
Breza, 30.09..2019.godine

Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj:8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa Budžetom Općine Breza za 2019. godinu, Općinski načelnik Breza, dana 30.09.2019. godine, d o n o s i

ODLUKU
o izmjeni Izvoda iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2019. godinu

Član 1.
U Izvodu iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2019.godinu, broj 01/2/05-286-1/19 od 18.02.2019.godine, u skladu sa ukazanim potrebama, mijenja se tačka 1 dio II, za nabavku usluga i glasi:
0 0