Tenderi

Odluka o obustavi postupka javne nabavke : „Modernizacija lokalne saobraćajnice u naselju Bukovik, Općina Breza“

 

12.10.2020 15:52
Slika
 
Broj: 01/2-04-1875-5/20
Breza, 12.10.2020. godine

Na osnovu člana 110. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH»,broj 39/14) (u daljem tekstu: Zakon), Općinski načelnik, donosi 

O D L U K U
O OBUSTAVI  POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Obustavlja se  postupak javne nabavke radova „Modernizacija lokalne saobraćajnice u naselju Bukovik, općina Breza“ Obavještenje o nabavci broj 726-1-3-47-3-26/20 od 03.09.2020.godine, zbog prijema pismene žalbe ponuđača „AME“ d.o.o.Breza.
0 0