Tenderi

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača

 

26.07.2017 16:28
Slika
 
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku radova: Sanacija udarnih rupa na lokalnoj cesti 016-011, R444 Haldija i odvojka prema greblju „Liješće“,(broj: 02/1-2-14-2148-2/17 od 21.07.2017.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  donosi

                                            Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača
0 0