Tenderi

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača

 

15.05.2018 15:05
Slika
 
Broj: 01/2-05-1305-2/18
Breza, 15.05.2018. godine
                                                                       
            Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku radova: „Spomen park Mahala- instalaterski radovi-Faza I,“(broj: 02/1-2-14-1312-3/18 od 15.05.2018.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i
 
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.

            Prihvata se Ponuda broj: 14-SP/NM18 od 14.05.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Spomen park Mahala- instalaterski radovi-Faza I“ , dodjeljuje se ponuđaču  „DEMEL“ d.o.o. Breza, za ponuđenu cijenu od od 5.765,00 KM, sa popustom bez PDV-a, odnosno  6.745,05 KM sa popustom i PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0