Tenderi

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

 

20.06.2018 07:44
Slika
 
Broj: 01/2-05-1595-3/18
Breza, 19.06.2018. godine
 
Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1601-6/18 od 12.06.2018. godine) u postupku javne nabavke radova:„Nadogradnja postojeće javne rasvjete u enegetski efikasniju javnu rasvjetu u ulici Alija Izetbegović i zamjena napojnih instalacija u naselju Smailbegovići“,  Općinski načelnik donosi
 
ОDLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA
     Nadogradnja postojeće javne rasvjete u enegetski efikasniju javnu rasvjetu u
      ulici Alija Izetbegović i zamjena napojnih instalacija u naselju Smailbegovići
 
Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke radova:„Nadogradnja postojeće javne rasvjete u enegetski efikasniju javnu rasvjetu u ulici Alija Izetbegović i zamjena napojnih instalacija u naselju Smailbegovići“,   iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva – član 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).
0 0