Tenderi

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki Općine Breza za 2018. godinu

 

12.02.2018 15:42
Slika
Planom javnih nabavki Općine Breza za 2018. godinu (u daljem tekstu: „Plan nabavki“), Općina Breza kao Ugovorni organ u smislu odredbi člana 4. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, utvrđuje potrebe za nabavku roba, usluga i radova u kalendarskoj 2018. godini
Broj: 01/2-05-376-1  /2018
Breza, 12.02.2018. godine
 
Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 37. tačka 6. Statuta Općine Breza- Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 8/09), a u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2018. godinu, Općinski načelnik, d o n o s i
 
O D L U K U
o usvajanju Plana javnih nabavki Općine Breza za 2018. godinu
 
Član 1.
Planom javnih nabavki Općine Breza za 2018. godinu (u daljem tekstu: „Plan nabavki“), Općina Breza kao Ugovorni organ u smislu odredbi člana 4. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, utvrđuje potrebe za nabavku roba, usluga i radova u kalendarskoj 2018. godini.  

Član 2.
Plan nabavki izrađen je u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2018. godinu.
 
Član 3.
Plan nabavki obavezno sadrži sljedeće podatke:
  • Predmet javne nabavke, odnosno opis roba, radova i usluga;
  • Šifru iz Jedinstvenog rječnika javnih nabavki;
  • Procjenjenu vrijednost predmeta javne nabavke bez uračunatog PDV-a;
  • Vrstu postupka javne nabavke;
  • Planirani kvartal pokretanja postupka javne nabavke;
  • Planirani kvartal zaključenja ugovora o javnoj nabavci;
  • Izvor finansiranja.
Član 4.
Pored nabavki roba, usluga i radova predviđenih Planom nabavki za 2018. godinu, javne nabavke će se provoditi i u drugim, nepredviđenim i hitnim slučajevima u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.
 
Član 5.
Ugovorni organ - Općina Breza zadržava pravo da u Planu nabavki promjeni vrstu postupka, kao i procjenjenu vrijednost nabavke, iz razloga utemeljenih na ekonomskim ili drugim pokazateljima, kao što su znatnije promjene cijena u odnosu na cijene u vrijeme procjene vrijednosti nabavke, smanjenje ili povećanje količina u skladu sa izmjenjenim okolnostima i sl.

Član 6.
U Planu nabavki nisu sadržane  nabavke koje se provode u okviru projekata prekogranične saradnje koji su finansirani od strane Fondova Evropske unije, jer se iste provode dinamikom utvrđenom u okviru predmetnih projekata.
 
Član 7.
Izvod iz plana javnih nabavki, za nabavke čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđenih u članu 14. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, će biti objavljen na službenoj web stranici Općine Breza: www.breza.gov.ba.
 
Član 8.
Plan nabavki za 2018. godinu je prilog ove Odluke i čini njen sastavni dio.
 
Član 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Munib A. Zaimović
0 0