Tenderi

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki općine Breza za 2020. godinu

 

11.02.2020 14:15
Slika
 
Broj: 01/2-04-266/20
Breza, 11.02.2020. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 37. stav 1.tačka 6. Statuta Općine Breza ("Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 8/09 - Prečišćeni tekst), a u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2020. godinu, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o usvajanju Plana javnih nabavki Općine Breza za 2020. godinu

Član 1.

Planom javnih nabavki Općine Breza za 2020. godinu (u daljem tekstu: „Plan nabavki“), Općina Breza kao Ugovorni organ u smislu odredbi člana 4. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, utvrđuje potrebe za nabavku roba, usluga i radova u kalendarskoj 2020. godini.  
0 0