Info

Održana 38. redovna sjednica Općinskog vijeća Breza

 

27.02.2020 14:49
Slika
 
Trideset i osmom redovnom sjednicom Općinskog vijeća Breza, održanom 26. februara 2020. godine, predsjedavao je Memsud Kadrić. Nova vijećnička pitanja i inicijative podnijeli su Amina Cigura-Jekalović (SDP), Mirnes Bašić (SDA), Fetah Bajrić (SDA) i Arif Sirotanović (BPS).

Vijećnici su usvojili predložene programe rada javnih ustanova Obdanište „Umihana Čuvidina“, Opća biblioteka “Muhamed Kantardžić” i Centar za socijalni rad, za 2020. godinu.

Na osnovu ranije donesenog Zaključka Općinskog vijeća imenovana je Komisija u mješovitom multidisciplinarnom sastavu čiji je zadatak sačiniti vjerodostojan Izvještaj u kojem će biti prezentirano koje fiskalne godine su počeli problemi za Budžet općine Breza, u kojem izbornom periodu Općinskog vijeća te od kojeg izbornog perioda načelnika općine Breza. Komisiju čine predsjednik dr. Edin Avdić, zamjenik predsjednika Dženan Čolan i članovi Muhamed Hasić, Mirzet Suljagić, Arif Sirotanović i Eldin Mustafić.

Potrebnu većinu glasova dobili su: prijedlog Odluke o dopuni Odluke o usklađivanju statusa JP „Komunalno“ d.o.o. Breza sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH i Zakonom o privrednim društvima; prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pitanjima i postupku ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite porodica sa djecom, podsticanja nataliteta i prava na novčanu i drugu materijalnu pomoć pod povoljnijim uslovima na području općine Breza; prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Breza, putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje poslovnog objekta; prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju izmjena i dopuna Prostornog plana općine Breza do 2029. godine; prijedlog Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje u vremenu od 16.03.2020 do 15.03.2021. godine.

Razmotren je Izvještaj o realizaciji Programa održavanja i zaštite javnih cesta na području općine Breza za period od 15.03.2019. do 15.11.2019. godine i data saglasnost na godišnji Plan i program održavanja i zaštite javnih cesta na području općine Breza za period od 15.03.2020. do 15.11.2020. godine.

Dnevni red 38. redovne sjednice Općinskog vijeća Breza okončan je izlaganjem načelnika mr. sci. Muniba A. Zaimovića koji se osvrnuo na rad organa lokalne samouprave i provedbu važnih infrastrukturnih projekata u proteklom periodu.
0 0