Oglasi

OGLAS o javnim priznanjima Općine Breza

 

18.02.2020 08:48
Slika
Povodom 6. aprila Dana Općine Breza u 2020. godini
Komisija za odlikovanja i općinska priznanja

Broj:01/1-02-1128/20
Breza, 07.02.2020. godine

Na osnovu člana 19. Odluke o javnim priznanjima Općine Breza ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 14/14 Prečišćeni tekst) i zaključka Općinskog vijeća broj: 01/1-02-128/20 (“Sl.glasnik Općine Breza”, broj 1/20), Komisija za odlikovanja i općinska priznanja na sjednici održanoj dana 11.02.2020. godine obavještava javnost o raspisivanju

O G L A S A
o javnim priznanjima Općine Breza

Povodom 6. aprila Dana Općine Breza u 2020. godini dodjelit će se javna priznanja utvrđena Odlukom o javnim priznanjima Općine Breza i to:

a) Plaketa Breze,
b) Nagrada Breze.

Javna priznanja Općine Breza dodjeljuju se preduzećima, ustanovama i drugim pravnim licima i građanima za izuzetna dostignuća i uspjeh u radu i aktivnostima kojima znatno doprinose razvoju Općine Breza ili pojedinih djelatnosti, afirmaciji njenih interesa, razvoju i unapređenju demokracije i zaštite ljudskih prava, kulturnog stvaralaštva njegovanje tradicije BiH, nauke, kulture, umjetnosti i sporta.

1. Kriteriji za dodjelu javnog priznanja su:
 najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području rada,
 objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana postignuta ili nagrađena ostvarenja i rezultati,
 uživanje ugleda stručnjaka ili djelatnika iz određene oblasti, odnosno uspješnog privrednog društva, ustanove, udruženja građana i drugog pravnog subjekta.

a) "Plaketa Breze"
"Plaketa Breze" dodjeljuje se preduzećima, ustanovama i drugim pravnim licima i građanima za izuzetna dostignuća i vandredne uspjehe iz oblasti razvoja i unapređenja demokracije i zaštite ljudskih prava, kulturnog stvaralaštva, njegovanja tradicije Bosne i Hercegovine, nauke, obrazovanja, umjetnosti, sporta i afirmaciji Breze.

b) "Nagrada Breze"
"Nagrada Breze" dodjeljuje se preduzećima, ustanovama i drugim pravnim licima i građanima za izuzetna dostignuća u oblastima razvoja i unapređenja demokracije, i zaštite ljudskih prava, kulturnog stvaralaštva, njegovanja tradicije Bosne i Hercegovine, nauke, obrazovanja, umjetnosti, sporta i afirmaciji Breze.

2. Rok i način predlaganja:
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja upućuju se u pismenoj formi Komisiji za odlikovanja i općinska priznanja od 17.02.2020. do 03.03.2020.
Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju u skladu sa Odlukom o javnim priznanjima Općine Breze, građani, udruženja građana, vijećnici Općinskog vijeća, Općinski načelnik, organi mjesnih zajednica, ustanova, političke partije-stranke, vjerske zajednice, registrovana udruženja građana, privredna društva i drugi pravni subjekti. Pojedinci i institucije koji sami sebe predlože za jednu od nagrada neće biti uzeti u razmatranje od strane Komisije.

Prijedlozi iz prethodnog stava treba da sadrže sljedeće:
- Ime i prezime i adresu kandidata, odnosno privrednog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruženja građana ili drugih pravnih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnog priznanja.
- Obrazloženje prijedloga.
- Raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja.
- Vaše prijedloge možete dostaviti na adresu, najkasnije do 03.03.2020.godine do 16 sati.

OPĆINA BREZA
Stručna služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika
sa naznakom: Za komisiju za odlikovanja i općinska priznanja
Ul. Bogumilska br.1.
71370 B R E Z A

Prijedlozi dostavljeni po isteku roka neće se uzimati u razmatranje.
0 0