Oglasi

OGLAS o mogućnosti podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć/dodjelu novčanih sredstava braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu rješavanja stambenog pitanja

 

19.04.2019 13:52
Slika
Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), općine Breza, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA BREZA
Služba za finasije, inspekcijske poslove i opću upravu
 
 
Na osnovu člana 10. stav (2) Uredbe o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" br. 4/14) (u daljem tekstu Uredba)   Općinska služba za  finasije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza, objavljuje
 
OGLAS
o mogućnosti podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na  pomoć/dodjelu novčanih sredstava braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu rješavanja stambenog pitanja
 
I - Predmet Oglasa
Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), općine Breza, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza, da imaju pravo i mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, bespovratnih novčanih sredstava  u svrhu rješavanja stambenog pitanja na način:
1) izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
2) kupovine individualnog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog u 2018. i 2019.godini;
3) prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida;
4) sufinansiranja izdavanja dozvola za gradnju i sufinansiranja legalizacije stambenog objekta;
0 0