Oglasi

OGLAS o mogućnosti podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć/dodjelu novčanih sredstava braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu rješavanja stambenog pitanja

 

20.03.2018 09:45
Slika
Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), općine Breza
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA BREZA

Služba za finasije, inspekcijske poslove i opću upravu
 
 
Na osnovu člana 10. stav (2) Uredbe o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" br. 4/14) (u daljem tekstu Uredba) i tačke 13. Instrukcije o primjeni Uredbe broj: 13/03-2-2-23-1296/18 od 14.03.2018.godine,  Općinska služba za  finasije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza, objavljuje
 
OGLAS
o mogućnosti podnošenja zahtjeva   za ostvarivanje prava na  pomoć/dodjelu novčan ih sredstava braniocima i članovima njihovih porodica   u svrhu rješavanja stambenog pitanja
 
  1. Predmet Oglasa
Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), općine Breza, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza, da imaju pravo i mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, bespovratnih novčanih sredstava  u svrhu rješavanja stambenog pitanja na način:
0 0