Obavještenja

Općinska inspekcija uputila naređenje o poduzimanju preventivnih mjera radi sprečavanja pojave i uzroka koji bi mogli dovesti do pojave i/ili širenja zaraznih bolesti (koronavirus)

 

16.03.2020 15:13
Slika
NAREĐUJE SE poduzimanje preventivnih mjera radi sprečavanja pojave i uzroka koji bi mogli dovesti do pojave i /ili širenja zaraznih bolesti (koronavirusa) i to
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu
Broj:    03/1-2-33-453/20
Breza, 16.03.2020. godine

Sanitarno-komunalni inspektor Općine Breza, na osnovu člana 130. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH („Službene novine FBiH“, broj 35/05) i člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“, broj 2/98 i 48/99), a u skladu sa članom 11. stav 1. tačka 6. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine F BiH“, broj 29/05), d o n o s i

R J E Š E N J E

  1. NAREĐUJE SE poduzimanje preventivnih mjera radi sprečavanja pojave i uzroka koji bi mogli dovesti do pojave i /ili širenja zaraznih bolesti (koronavirusa) i to: svakodnevno provođenje dezinfekcije, uređaja, predmeta, opreme i prostora, naročito one i onih sa kojom / kojima se svakodnevno dolazi u kontakt prilikom ulaza / izlaza, rada, igre, obavljanja svakodnevnih i redovnih poslova ili zadataka.
  2. Naređenje se odnosi na subjekte – odgovorne osobe koji rukovode slijedećim:
  • JAVNIM USTANOVAMA I JAVNIM PREDUZEĆIMA;
  • SUBJEKTIMA KOJI UPRAVLJAJU JAVNIM MJESTIMA, ŠALTER SALAMA, ČEKAONICAMA, PULT – KABINAMA I PROSTORIMA, ZAJEDNIČKIM PROSTORIJAMA (ulazi, stepeništa i dr.), PIJACOM I SL.;
  • SREDSTVIMA JAVNOG ILI ORGANIZOVANOG PRIJEVOZA LJUDI (AUTOBUSI, TAXI, I SL.);
  • OBJEKTIMA KOJE KORISTE I U KOJIMA BORAVE DJECA I STARIJE OSOBE (ŠKOLE, IGRAONICE- ZATVORENE I OTVORENE, OBDANIŠTA, DOMOVI I SL.);
  • UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA, TRGOVINAMA I OBRTNIČKIM RADNJAMA;
  • VOZILIMA I DRUGIM PREDMETIMA KOJI SLUŽE ZA PREVOZ OTPADA I OTPADNIH MATERIJA, KONTEJNERSKIM MJESTIMA, DEPONIJAMA OTPADA I DRUGIM OBJEKTIMA I PROSTORIMA GDJE DOLAZI DO KONTAKTA VEĆEG BROJA LJUDI.
0 0