Obavještenja

PONIŠTENJE Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora ustanove

 

15.12.2017 09:32
Slika
Poništava se Javni oglas za izbor i imenovanje direktora JU Doma zdravlja Breza
JU DOM ZDRAVLJA BREZA 

Na osnovu člana 66.  Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“ broj: 40/10, 75/13), člana 33.  i  člana 34. Statuta JU Dom zdravlja Breza, Odluke Upravnog odbora broj:  01-724/2017,  Upravni odbor JU  Dom zdravlja Breza objavljuje:
 
P O N I Š T E NJ E
Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora ustanove
 
Poništava se Javni oglas za izbor  i imenovanje direktora JU Doma zdravlja Breza, objavljen u („Službenim novinama Fedeacije BiH“ broj 93/17)  od  01.12.2017 godine,  „Oslobođenju“ od 30.11.2017 godine i „Web stranici“  općine Breza od 30.11.2017 godine.

Javni oglas se poništava u cjelosti zbog neobjavljivanja istog na osnovu Pravilnika o uvjetima u pogledu  vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispunjavati osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove („Službene novine Federacije BiH“ broj: 77/17).

Poništavanje Javnog oglasa će biti objavljeno u „Službenim novinama Federacije BiH“ dnevnom listu „Oslobođenje“ i „Web stranici“ općine Breza
0 0