Novi link

Ponovljeni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Dom zdravlja Breza

 

03.02.2020 12:21
Slika
Poništava se konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Dom zdravlja Breza, objavljen u „Službenim novinama FBiH“ broj: 98/19, dnevnom listu „Oslobođenje“ od dana 03.01.2020 godine, službenoj stranici općine Breza i službenoj stranici JU Dom zdravlja Breza.
JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BREZA

Na osnovu člana 8, Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 12/03,34/03 i 65/13), člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti „Službene novine Federacije BiH“ br. 46/10 i 75/13), člana 34. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Breza, Pravilnika o uslovima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove („Službene novine Federacije BiH“ broj: 77/17), i Odluke Upravnog odbora JU Doma zdravlja Breza broj: 01-136/2020 od 31.01.2020 godine, Upravni odbor Javne ustanove Dom zdravlja Breza objavljuje:

P O N I Š T E NJ E
KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
JU DOM ZDRAVLJA BREZA

Poništava se konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Dom zdravlja Breza, objavljen u „Službenim novinama FBiH“ broj: 98/19, dnevnom listu „Oslobođenje“ od dana 03.01.2020 godine, službenoj stranici općine Breza i službenoj stranici JU Dom zdravlja Breza.

Konkurs se poništava u cjelosti i objavljuje se:

P O N O V LJ E N I
KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
JU DOM ZDRAVLJA BREZA
0 0